Skip to the main content

Verslag ALV-District d.d. 5 oktober 2020 (concept)

District Gooi en Ommeland

 

VERSLAG:

Van de Districtsraad Vergadering  gehouden op maandag 5 oktober 2020 in de Blaercom te Blaricum

 

AANWEZIG:

Van het bestuur:

Jos van Dijk (vz), Frits Misset (secr), Dirk Keersemaker (penningmeester), Ernst Hopstaken (lid), Martin Minnema (lid) en Ruud Verhoef (lid).

 

Van de leden:

Bridgevereniging Doublet (Ineke Stek)

BC Acol (Lambert Kos)

Bridgeclub Très Louche (Ellie Reints-Bok)

BC de Vriendenkring (Geertje Duursema)

BC Leusden (Peter Beijer)

BC Soest (Armand Trippaers)

BCL’58 (Bram Van der Torre)

De Bridge Gooiers (Pauline van Veen)

Kascommisie (Denise de Laat)

 

Afmelding ontvangen van:

Bridge-vereniging S.L.E.M., BC Klaverslag, Bridge Sociëteit Amersfoort, BC Hoogland

 

  1. OPENING

De voorzitter opent om  20:00 uur de vergadering. Hij heet een ieder hartelijk welkom en dankt de opgekomen verenigingsvertegenwoordigers voor hun komst.

 

  1. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

 

De heer Henk Pool (BC Hoogland) heeft het voorstel ingebracht de contributieheffing van het district dit jaar te laten vervallen in verband met de negatieve financiële gevolgen van de corona-epidemie.

De voorzitter deelt mede, dat het bestuur reeds besloten had dit de vergadering voor te stellen. De vergadering stemt vervolgens in met het voorstel.

 

De voorzitter deelt mede, dat het NBB-bestuur heeft besloten dit najaar geen Bridgecongres te organiseren. Van

het voornemen de ALV, die gewoonlijk tijdens het congres wordt gehouden, wel te laten doorgaan en dan in het

NDC Den Hommel, heeft men inmiddels moeten afzien vanwege de coronaregels. Het voornemen is nu de ALV

online te organiseren. Consequentie daarvan is wel, dat slechts een beperkt aantal bestuurders daaraan zal

kunnen deelnemen. Men overweegt de districtsbesturen de verenigingen te laten vertegenwoordigen.

 

Ten slotte deelt de voorzitter nog mede, dat het gaat lukken een alternatieve online seniorencompetitie te organiseren. 20 paren hebben zich opgegeven. Voor de alternatieve damesparencompetitie was weinig belangstelling.

 

Ellie Reints-Bok laat weten, dat de Gooise Dames Viertallencompetitie, die zij jaarlijks organiseert in de Blaercom, doorgaat.

 

  1. BESPREKING VERSLAG VORIGE DISTRICTSRAADVERGADERING (10-05-2019)

 

De inhoud van het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. Het verslag geeft geen aanleiding tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen.

 

  1. FINANCIEEL VERSLAG BOEKJAAR 2018 EN BEGROTING 2019

 

De voorzitter stelt de behandeling van het door de penningmeester opgestelde financiële verslag over het boekjaar 2019 en de begroting 2020 aan de orde.

 

Peter Beijer brengt namens de kascommissie (Peter en Denise) verslag uit van de controle van de boeken. De kascommissie heeft geen onjuistheden of twijfelachtigheden aangetroffen. De kascommisssie adviseert de vergadering de penningmeester decharge te verlenen voor het financiële beheer en het bestuur voor het gevoerde beleid. Hetgeen door de vergadering aldus wordt besloten.

 

Pauline van Veen vraagt om een toelichting op de hoogte van de post ‘bestuurskosten’. De penningmeester licht toe dat die post enerzijds bestaat uit de reiskosten van de bestuursleden gemaakt voor vergaderingen, overleg en uitreiking van ‘NBB-keien’ en anderzijds  de kosten van een traditioneel jaarlijks etentje van het bestuur met aanhang als dank voor hun vrijwilligerswerk.

 

Geertje Duursema vraagt naar een toelichting op de balanspost ‘lustrum’. Voor een lustrumviering is € 5000 gereserveerd. De penningmeester licht toe, dat het traditie is lustra te vieren. Het district is opgericht in 1955. In november bestaat het district 65 jaar. Door de corona-epidemie zal het helaas niet mogelijk zijn het lustrum dit jaar nog te vieren. Hopelijk wel volgend jaar. Voor een viering worden er gewoonlijk per vereniging twee bestuurders uitgenodigd. De kosten van een viering bestaan grotendeels uit de kosten van een gezamenlijk diner. De lustrumviering moet gezien worden als een dankzegging voor het gezamenlijk instandhouden van het district.

 

De penningmeester licht de begroting toe. De begroting is opgesteld zonder rekening te houden met de gevolgen van de corona-epidemie. De corona-epidemie maakt het echter onmogelijk het resultaat van de lasten te voorspellen. Verwacht mag worden, dat door het uitstellen van de competities en het afgelasten van de openingsdrive en wellicht ook de nieuwjaarsdrive, de lasten flink lager kunnen uitkomen. De begroting wordt met die kennis in het achterhoofd vervolgens zonder wijzigingen goedgekeurd.

 

Tenslotte wordt de kascommissie 2020 als volgt geformeerd: Denise de Laat, Bram van der Torre en Lambert Kos (reserve).

 

 

  1. VERSLAGEN DISTRICTSCOMPETITIES SEIZOEN 2019-2020

 

Ernst Hopstaken doet verslag van de districts 4-tallencompetities. Door de corona-epidemie moesten die voortijdig eindigen. De uitslagen zijn te vinden op de website van het district.

Het advies volgend van het NBB-bestuur zijn de competities voor het seizoen 2020-2021 voorshands uitgesteld tot 1 januari.

Hij spreekt zijn zorgen uit over de toekomst van de competities. Het aantal deelnemers is al enkele jaren flink dalende. Contact is er gelegd met het district Utrecht om te bekijken of fusie op het vlak van de districts 4-tallencompetities mogelijk is.

 

Jos van Dijk doet verslag van de damesparen- en seniorenparencompetities. De uitslagen zijn te vinden op de website van het district. Ook de districtsparencompetities vinden geen doorgang.

 

Ruud Verhoef kijkt terug op een geslaagd tweede seizoen openparencompetitie. De uitslag is te vinden op de website.

 

  1. BRIDGEN IN CORONATIJD

 

De secretaris is nagegaan hoe de verenigingen het seizoen  zijn gestart. De bevindingen zijn als volgt:

 

Het district telt momenteel 56 verenigingen

Van de 20 verenigingen met een ledenaantal op 1 januari 2020 van 100 of hoger zijn er 11 gestart met spelen in

de zaal en 6 met spelen online.

Van de 18 verenigingen met een ledenaantal op 1 januari 2020 liggend tussen 55 – 99 zijn er maar 2 gestart met spelen in de zaal en 4 met spelen online.

Van de 18 verenigingen met een ledenaantal op 1 januari 2020 van 54 of lager zijn er 6 gestart met spelen in de zaal en 2 met spelen online.

Een derde is dus gestart in de zaal. Een vijfde met spelen online. 25 verenigingen liggen stil.

Het aantal deelnemers dat in de zaal kan spelen, wordt bij alle verenigingen beperkt door de coronaregels.

 

Opmerkelijk is, dat de verenigingen met een grootte van 55- 99 leden vrijwel allen niet spelen. Zowel niet in de zaal als online.

 

Het in de zaal kunnen spelen is organisatorisch ingewikkeld. Genoemd wordt het onderscheid in regels voor een eigen sportaccommodatie (denksportcentrum), een zaal van een horeca-ondernemer of een zaal van een kerk of een zorgcentrum. Bijvoorbeeld. In een zaal van een horeca-ondernemer mogen er maximaal maar 30 personen spelen en moet het spelen om 22:00 uur afgelopen zijn. In sportkantines mag geen drank verkocht worden. In iedere gemeente is men afhankelijk van de eigen interpretatie van de regels door het gemeentebestuur. Kortom los van een gebrek aan animo bij de leden om in de zaal te gaan spelen vanwege het besmettingsgevaar, is het niet eenvoudig spelen in de zaal te organiseren.

 

Voor het spelen online heeft men een internetbekwame wedstrijdleider nodig. Die is bij vele verenigingen niet beschikbaar.

Gevraagd naar sterk ledenverlies als gevolg van de corona-epidemie blijkt uit de reacties van de aanwezigen, dat daar bij slechts één vereniging sprake van is. Gemeld wordt een verlies van 20%. De teller zou bij de NBB momenteel staan op een landelijk een verlies van circa 1250 leden. Verenigingen proberen ledenverlies tegen te gaan met het afzien van contributieheffing.

 

 

 

  1. INITIATIEVEN BINNEN HET DISTRICT

 

De corona-epidemie leidt er helaas ook toe, dat de projecten ter bevordering van de bridgesport in ons district ook stil zijn komen te liggen.

 

Genoemd moet worden het onder leiding van Ruud Verhoef in Amersfoort gestarte project jeugdbridge. Hetzelfde geldt voor de pilot mini/jeugdbridge die Ruud Verhoef met inzet van Tim Verbeek is overeengekomen met scholen in Blaricum.

 

In het voorbije seizoen konden bridgers uit ons district zich inschrijven voor de binnen het district Utrecht al een paar jaar lopend project Spelpeilontwikkeling o.l.v. Martin Slagmolen. Met Martin was overeengekomen dit in het huidige seizoen te continueren. Helaas, het coronavirus heeft ook dit onmogelijk gemaakt.

 

  1. ACTIVITEITENAGENDA 2020-2021

 

 

De traditionele openingsdrive  is niet doorgegaan en het is afwachten of de voor 9 januari 2021 geplande nieuwjaarsdrive straks wel door kan gaan.

 

 

  1. WIJZIGING SAMENSTELLING BESTUUR

 

De voorzitter is statutair toe aan aftreden. Hij is bereid een nieuwe bestuursperiode te aanvaarden, alhoewel hij zichzelf als 72-jarige oud begint te vinden. Niettemin wordt hij voor een nieuwe zittingsperiode van drie jaar benoemd door de vergadering.

 

Martin Minnema is aftredend en stelt zich herbenoembaar voor een tweede termijn van drie jaar. Ook hij wordt bij acclamatie benoemd voor een nieuwe periode.

 

 

  1. RONDVRAAG EN SLUITING

 

Pauline van Veen merkt op, dat het district er met een algemene reserve van € 25.000 warmpjes bij zit. Zij vraagt zich af wat er met dat geld wel niet gedaan zou kunnen worden om de verenigingen te ondersteunen in deze barre tijden. Zij wil weten, wat de gedachten van het bestuur zijn in deze.

 

De voorzitter wijst erop, dat het bestuur in de achter ons liggende jaren er voortdurend op gewezen heeft, dat subsidies aangevraagd kunnen worden voor projecten gericht op ledenwerving en -behoud, opleiding, spelverbetering en bevordering spelplezier. Helaas moet het bestuur constateren, dat er weinig projecten worden ingediend.

 

(Ter herinnering. In 2015 werd het project ‘Samen Sterker’ door Eric Post, Frans Esser en Jos van Dijk afgerond met een waardevolle projectbeschrijving. De projectbeschrijving geeft een uitgewerkte aanpak voor ledenwerving en -behoud. Het doel was daarmee de verenigingen te activeren en te faciliteren. De schrijvers waren zelfs bereid begeleiding te geven. Helaas slechts alleen in Soest heeft het geleid tot een succesvolle actie.)

 

In de discussie die ontstond onder de aanwezigen, kwam onder meer naar voren, dat het moeilijk, zo niet principieel onaanvaardbaar is, om reserves van het district te gebruiken om de financiële noden van individuele verenigingen, die het gevolg zijn van de corona-epidemie, te verlichten. Er werd door enkele verenigingsbestuurders erop gewezen, dat verenigingen voor financiële steun kunnen aankloppen bij de gemeente en/of de overheid.

 

Niettemin zegde de voorzitter toe, dat het districtbestuur over de gestelde vraag zijn gedachten nog eens zal laten gaan.

 

Niets meer aan de orde komend, sluit de voorzitter om 21:50 uur, 10 minuten voor sluitingstijd, de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun bijdrage.

FJM/9 oktober 2020.

Andere artikelen

Districts Viertallen Competitie Online/ Speelinstructies

De bijlagen geven de handleiding voor het spelen van viertallen op Stepbridge en de regels met...

09/01/2021 - Frits Misset

Districts Viertallen Competitie Online/ Poule-indeling & speelschema

In de bijlagen treft u de indeling van de deelnemende teams in de poules A t/m E aan, alsmede het...

06/01/2021 - Frits Misset

Districts Viertallen Competitie Online: speelschema

Poule A Poule B Poule C Poule D Poule E ...

03/01/2021 - Frits Misset